És normal que quan et planteges realitzar una obra a casa teva et sorgeixi la pregunta de si necessites un arquitecte o no. En aquest cas, el que has d’aclarir és el tipus d’obra que vols realitzar que anirà lligat al tipus de permís que necessites per fer-la.

Quan fa falta un arquitecte/a?

Tot i que cada obra és un món, i que el més encertat és anar a preguntar-ho a l’Ajuntament del municipi on vulguis realitzar les obres, hi ha una llei que regula aquest aspecte. Aquesta llei és la 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenació de l’Edificació (LOE). La seva última actualització data de 2015.

Parlarem d’obres que necessiten projecte, i d’obres que no necessiten projecte; però sovint el llenguatge que utilitzem per referir-nos a aquesta distinció és “obres majors” (en cas de necessitar projecte) i “obres menors” en el cas que no es necessiti projecte. De totes maneres, cal remarcar que, encara que una obra no necessiti projecte, no significa que no sigui necessària una comunicació a l’Ajuntament i la presentació de varis documents tècnics o urbanístics.

Anem a veure què diu la llei sobre la necessitat o no de la redacció d’un projecte, i per conseqüència d’un arquitecte i/o arquitecte tècnic. La LOE en el punt 2 del seu article 2. Àmbit d’aplicació, estableix el següent:

  1. Tenen la consideració d’edificació als efectes del que disposa aquesta Llei, i requereixen un projecte segons el que estableix l’article 4, les obres següents:
  2. a) Obres d’edificació de nova construcció, llevat de les construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d’una sola planta.

En aquest cas, resulta evident que la realització de qualsevol edificació nova necessita d’un projecte d’edificació, i per tant un arquitecte (i posteriorment també d’un arquitecte tècnic per la direcció executiva de l’obra). Existeix en aquest cas, una excepció en les obres d’escassa entitat (construccions senzilles com coberts, casetes de gos, pèrgoles…). De totes maneres, aquest tipus de construcció necessiten, habitualment, d’una comunicació prèvia  a l’Ajuntament i una petita memòria redactada per un tècnic; doncs les construccions han de complir una sèrie de normes urbanístiques. En obres de poca entitat, la redacció de la documentació a presentar la podrà redactar tant un arquitecte/a com un arquitecte/a tècnic/a.

En resum i a tall d’exemple; si em vull fer una casa des de zero, necessitaré un arquitecte i un arquitecte tècnic. Si el que vull és un garatge auxiliar podré escollir o un arquitecte o un arquitecte tècnic. De totes maneres, recomanem sempre fer la consulta prèvia a l’Ajuntament.

Obra arquitecte

Seguim amb el que diu la llei:

  1. b) Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis; s’entenen com a tals les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.

A grans trets, s’indica que les rehabilitacions d’edificis necessiten sempre projecte. Per norma general, si les obres afecten l’envolvent (façana o coberta) o l’estructura de l’edifici, és necessari un projecte, i per tant, un arquitecte/a. També necessitareu un projecte en cas que es vulgui canviar l’ús de l’edifici (per exemple de local a habitatge).

En general, es considera que no necessiten projecte aquelles obres d’escassa entitat en les que es substitueixen elements deteriorats per altres d’idèntics, encara que afectin l’envolvent com ara pintar o netejar una façana, substituir unes finestres (per unes d’iguals, sense ampliar els forats) o la reparació d’elements auxiliars com baixants o canals. En els casos que l’obra es produeixi a l’interior de l’edifici, i no es canviï l’ús ni es toqui l’estructura ni l’envolvent, en principi no farà falta cap projecte. Però ull! Que no haguem de presentar un projecte no vol dir que no haguem de complir la normativa vigent.

Per tant, si el que estem pensant és en canviar la distribució de casa, ens pot afectar, i molt, en el compliment d’aquestes normatives. I encara més important, retirar una paret sense l’assessorament d’una persona tècnica pot posar en perill la integritat estructural de l’edifici. Per tant, en cas de dubtes i en actuacions interiors de certa envergadura, encara que no sigui obligatòria la realització d’un projecte complert, si que és recomanable la intervenció d’un arquitecte.

Posem un exemple. Vull unir dos espais de casa meva com ara la cuina i el menjador. En cas de dubtes, recomanem sempre assessorar-se abans de prendre la decisió, aquesta paret pot ser estructural i afectar l’estabilitat del nostre habitatge. A més a més, si aquesta paret és mestra, estarem tocant estructura, i per tant necessitarem un projecte, i com a conseqüència, un arquitecte/a

L’últim tipus d’obres que contempla la normativa són:

  1. c) Obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d’algun tipus de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada per mitjà d’una norma legal o document urbanístic, i aquelles altres de caràcter parcial que afectin els elements o les parts objecte de protecció.

En aquest punt s’amplia l’obligació de realitzar un projecte quan les obres afecten a qualsevol element catalogat o protegit patrimonialment. Hi ha diferents nivells de protecció i que poden afectar a certs elements, per tant, pot haver-hi casos que fins i tot per una obra menor, ens demanin projecte si la protecció de l’edifici ho requereix.

Esperem que us hàgim posat una mica de llum sobre aquesta qüestió, però si encara no ho veieu clar no patiu: poseu-vos en contacte amb nosaltres i ens ho mirem plegades!